Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO PROVOZ AUKČNÍHO PORTÁLU

petap.eu

(dále jen "VOP")1    OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1   Definice

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se použijí tyto koncepční definice:

1.1.1    Aktuální cena – cena předmětu prodeje nabízeného v rámci návrhu na uzavření kupní smlouvy uživatelem, který v probíhající (nedokončené) aukci nabídl nejvyšší kupní cenu mezi všemi uživateli účastnícími se aukce.

1.1.2    Aukce – veřejná soutěž na nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž cílem je převod vlastnictví položek nebo sad položek nabízených k prodeji, deklarovaných a organizovaných provozovatelem elektronicky v aukční síni za podmínek a podle pravidel stanovených v těchto VOP. Dražba není dražbou ve smyslu zákona č. 527/2002 Z.z.,o dobrovolných aukcích ve znění pozdějších předpisů.

1.1.3    Aukční portál – internetový systém s internetovými stránkami petap.eu, na nichž jsou zveřejňovány nabídky, který třetím osobám dává možnost požadovat tyto věci předložením návrhů na uzavření kupní smlouvy a jejich zakoupením prostřednictvím výběrového řízení na nejvhodnější návrh kupní smlouvy nebo ve formě přímého nákupu, jehož předmětem je převod vlastnictví nemovitosti nabízené k prodeji.

Cílem aukčního portálu je zajistit prodej položek prodeje zájemcům alespoň za kupní cenu stanovenou provozovatelem za položku nebo sadu položek nabízených na aukčním portálu

1.1.4    Aukční nabídka – nabídky a předměty k prodeji v aukci zveřejněné provozovatelem na aukčním portálu

1.1.5    Aukční poplatek - poplatek za služby poskytované vítěznému uživateli provozovatelem, který je povinen zaplatit výhernímu uživateli provozovateli v případě uzavření kupní smlouvy po úspěšné aukci. Každý uživatel musí být informován o výši aukčního poplatku před provedením každé nabídky v jedné a téže aukci. Aukční poplatek bude účtován vítěznému uživateli spolu s kupní cenou za položku prodeje.

1.1.6    Automatické přihození - uživatel může službu používat, při uvedení nejvyšší kupní ceny, kterou je uživatel ochoten zaplatit za prodej v dané aukci, přičemž v případě aktivace funkce automatického nabízení bude aukční portál v rámci dané au kcie nabízet jménem uživatele nabídky od ostatních uživatelů v této dražbě částku rovnající se minimální nabídce, ale ne více než kupní cenu původně udělenou uživatelem jako nejvyšší kupní cenu, kterou je ochoten zaplatit za položku prodeje.  

1.1.7    Poptávkový formulář – fyzická nebo právnická osoba, která má zájem kontaktovat provozovatele za účelem prodeje svého předmětu v dražbě, může kontaktovat provozovatele vyplněním a zasláním poptávkového vzorce umístěného na aukčním portálu bez nutnosti registrace.

1.1.8    Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená mezi provozovatelem jako prodávajícím a vítězným uživatelem jako kupujícím, jejímž předmětem je převod vlastnictví předmětu prodeje, uzavřená za jiných podmínek dále dohodnutých v těchto VOP, tím, že provozovatel přijal návrh uživatele na jeho uzavření, učiněný uživatelem v rámci aukce.

1.1.9    Minimální nabídka – peněžní částka určená pro danou dražbu dražbou nabízející, alespoň kterou může uživatel zvýšit kupní cenu nabízenou ostatním uživatelům v aukci v rámci svého návrhu na uzavření kupní smlouvy na jednu a tutéž prodej v jedné a téže aukci, která byla provedena dříve.

1.1.10    Neúspěšná aukce – aukcia, po kterou žádný z uživatelů nenabídl kupní cenu rovnající se rezervační ceně předmětu prodeje.

1.1.11    Předmět prodeje – věc nebo soubor věcí, které jsou nabízeny provozovatelům v rámci aukční nabídky na aukčním portálu k prodeji v aukci.

1.1.12    Provozovatel – provozovatel aukčního portálu, který na základě těchto VOP organizuje všechny aukce na aukčním portálu a kterým je obchodní společností petap s. r. o., Registrační číslo společnosti: 53 113 144, sídlo na adrese Lichardova 8508/34, 010 01 Žilina, zapsaná u obchodního okresního soudu Žilina, lichý.: s.r.o., spis 74932/L, e-mail: [email protected]

1.1.13    Nabídka – peněžní částka představující rozdíl mezi kupní cenou nabízenou uživatelem v jeho návrhu na uzavření kupní smlouvy na jednu a tutéž prodej v jedné a téže aukci dříve a kupní cenou nabízenou uživatelem v dražbách v rámci jeho návrhu na uzavření kupní smlouvy na jednu a tutéž prodej na jedné a téže aukci později, přičemž kupní cena nabízená později musí být vždy alespoň vyšší než nabízená kupní cena, a to alespoň o částku stanovenou pro dražbu provozovatelem, tj.   minimálně přihozeni.  

1.1.14    Registrace – proces, kterým uživatel elektronicky poskytuje provozovateli předem stanovené uživatelské údaje, a zároveň splňuje další podmínky pro registraci uvedené v těchto VOP (např. platí záruku), na jehož základě provozovatel vytvoří jedinečný uživatelský účet pro uživatele, jehož prostřednictvím má uživatel možnost využít funkce aukčního portálu definovaného pro registrované uživatele (zejména má možnost účastnit se aukce, předkládat návrhy v aukci, uzavírat kupní smlouvy apod.).

1.1.15    Rezervační cena – cena prodejní položky sjednané mezi provozovatelem a vlastníkem prodejní položky jako nejnižší možná kupní cena, za kterou lze prodej položky prodat.

1.1.16    Vyvolávací cena – cena předmětu prodeje určená pro dražbu provozovatelem, na kterou může uživatel zvýšit libovolný násobek minimální nabídky, ale ve výši minimální nabídky, čímž se uživatel poprvé uchází o uzavření kupní smlouvy v rámci aukce. Uživatel jako účastník aukce, který nabízí na předmět prodeje kupní cenu ve výši vyvolávací ceny, alespoň o částku minimální nabídky, předkládá návrh na uzavření kupní smlouvy. Vyvolávací cena zvýšená alespoň o částku minimální nabídky může být nabídnuta v souvislosti s jeho návrhem na uzavření kupní smlouvy pouze uživatelem, který předloží návrh na uzavření kupní smlouvy nejprve mezi všemi uživateli účastnícími se aukce; vyvolávací cena spolu se zvýšenou částkou podle uvážení prvního uživatele se stává aktuální cenou. Každý jiný uživatel, který předloží návrh na uzavření kupní smlouvy, musí v souvislosti se svým návrhem nabídnout kupní cenu alespoň vyšší, než je výše minimální nabídky.

1.1.17    Úspěšná aukce – aukce, v níž jeden z uživatelů nabídl kupní cenu alespoň účetní cenu za položku prodeje, přičemž cena nabízená za prodej je nejvyšší ze všech nabídek učiněných v této aukci ostatními uživateli.

1.1.18    Uživatel – jakákoliv třetí strana využívající aukční portál, stejně jako osoba využívající aukční portál, která se po splnění podmínek pro registraci v těchto VOP a provedením platné registrace na aukčním portálu stává registrovaným uživatelem aukčního portálu.

1.1.19    VOP – všeobecné  obchodní podmínky aukčního portálu

1.1.20    Vítězný uživatel – uživatel, který v probíhající aukci, t.j. po čas jej trvaní, jako jej účastník vykonal návrh na uzatvorenie kupný zmluvy, v kterém ponoukl za předmět předaja, který bol předmětem aukce, spomezi všetkých uživatelův, který bolí účastníkmi tej istej aukce, nejvyšší kúpnu cenu, a zároveň ním ponoukaná nejvyšší kupná cena dosahuje rezervační cenu. Provozovatel má právo neuzavíráte kupní smlouvu s vítězným uživatelem na předmět prodeje, pokud vítěznému uživateli nebyla nabídnuta kupní cena dosahující výše rezervační ceny v aukci.

1.1.21    Jistota - záloha   - fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o využití služeb aukčního portálu a zároveň splňuje jednu z níže uvedených podmínek, je povinna zaplatit finanční zajištění na účet provozovatele na žádost provozovatele, s výhradou výzvy obsahující všechny platební údaje,

a) v případě, že jde o fyzickou osobu a tato má adresu trvalého pobytu v zemi, která je členem Evropské unie je výška peněžní jistoty 200, - EUR;

b) v případě, že jde o fyzickou osobu a tato má adresu trvalého pobytu v zemi, která není členem Evropské unie je výška peněžní jistoty 200, - EUR;

c) v případě, že jde o právnickou osobu nebo fyzickou osobu – podnikatele a tato má adresu sídla nebo místa podnikání v zemi, která není členem Evropské unie je výška peněžní jistoty 200, - EUR;

d) v případě, že jde o právnickou osobu nebo fyzickou osobu – podnikatele, která je vedena v seznamu dlužníků některou ze státních institucí (finanční úřad, sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovna) je výška peněžní jistoty 200, - EUR;

e) v případě, že jde o právnickou osobu nebo fyzickou osobu – podnikatele, která v minulosti porušila tyto VOP a má znovu zájem zúčastnit se některé aukci je výška peněžní jistoty 200, - EUR.

V případě, že osoba provozovateli nezaplatí jistotu ve smyslu tohoto bodu VOP, nebude moci provést platnou registraci a nebude moci využívat služeb aukčního portálu. Provozovatel vrátí uživateli jistotu zaplacenou převodem na bankovní účet uživatele do 15 pracovních dnů ode dne, kdy je uživateli elektronicky doručena žádost o zrušení uživatelského účtu. Provozovatel je oprávnění případě, že má nárok na zaplacení pokuty ve smyslu těchto VOP, jednostranně započtení jistoty uživatele zaplacené proti jeho nároku na zaplacení smluvní pokuty ve výši, za kterou se střetnou, v takovém případě je uživatel povinen zaplatit jistotu nejpozději do 7 d, takže je v tomto bodě v těchto VOP plně dohodnuto. V případě, že uživatel tuto povinnost nesplní a záruka není plně zaplacena provozovatelem, je oprávněn zrušit uživatelský účet na aukčním portálu a vrátit uživateli zbývající část nevyužité jistoty.

1.1.22    Zvýšení ceny – v probíhající aukci je návrhem uživatele na uzavření kupní smlouvy převod vlastnictví prodejních položek nabízených v aukci k prodeji, kterou uživatel nabízí za jednu a tutéž prodej v rámci jedné a téže aukce kupní cenu, která je alespoň minimální než kupní cena nabízená jiným uživatelem ve stejné aukci dříve.


1.2   Předmět VOP, volba práva a smlouva

1.2.1    Tyto VOP upravují podmínky a pravidla pro používání aukčního portálu uživateli, zejména podmínky pro registraci uživatelů aukčního portálu, vedení dražeb, postup přímého prodeje a uzavírání kupních smluv, jakož i související vztahy týkající se provozu aukčního portálu. Prohlášení podmínky provozovatele, které jsou a/nebo budou uvedeny na webových stránkách aukčního portálu spolu s těmito VOP, tvoří Smlouvu upravující právní vztahy provozovatele s uživatelem při používání aukčního portálu uživatelem a při poskytování služeb aukčního portálu uživateli (dále jen " Smlouva o poskytování služeb").

1.2.2    Práva a povinnosti mezi provozovatelem a uživatelem, který se neřídí Smlouvou o poskytování služeb (včetně VOP), se v případě uživatele – nepodnikatele řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Zb. – Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v případě uživatele-podnikatele příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.


1.3   Provozovatel, rezervace práv a odpovědnosti

1.3.1    Provozovatel prohlašuje, že není vlastníkem prodeje, a je oprávněn na základě povolení, které mu majitelé prodeje udělili na základě zvláštního smluvního vztahu s vlastníky položek předaja, nabízet položky prodeje k prodeji na aukčním portálu v rámci dražební nabídky, přijímat a/nebo zamítat návrhy na uzavření kupní smlouvy a vykonávat jakákoli jiná povolení vyplývající z těchto VOP.

1.3.2    A britský portál, jako je internetový systém a jeho internetové stránky jako internetové stránky, počítačové programy poskytující provoz aukčního portálu se všemi jeho součástmi a komponenty, včetně databází, katalogů výrobků, technických a jiných specifikací, fotografii, grafického designu, designu a funkčního řešení, jsou autorským dílem provozovatele, k němuž jsou všechna práva vykonávána výhradně provozovatelem a jejichž použití, zejména podle§ 18 odst. Z.z. – Autorského zákona podléhá predchádzajúcemu souhlasu prevádzkovateľa.

1.3.3    Provozovatel na aukčním portálu

a)    zajišťuje funkčnost aukčního portálu, včetně funkčnosti webového sídla, jeho aktualizaci a pod.,

b)    zveřejňuje aukční nabídky s uvedením technické a ostatní specifikace předmětů prodeje, případně i s jejich fotodokumentací a dalšími dostupnými doklady,

c)    rozhoduje o řízení prohlídky předmětu prodeje, zveřejňuje termín, čas a místo jejich konání na aukčním portálu v rámci aukční nabídky a přijímá závazné přihlášky uživatelů na tyto prohlídky,

d)    organizuje a řídí aukce, zejména při jejich založení, ukončení a vyhodnocování,

e)    uzavírá kupní smlouvy s uživatelem, který v aukci nabídnou ze všech uživatelů zúčastněných na aukcí nejvyšší kupní cenu za předmět prodeje, která zároveň dosahuje částku rezervační ceny (dále jen jako "vítězný uživatel")

f)    fakturuje kupní cenu za předmět prodeje vítěznému zájemci, přijímá platbu kupní ceny od vítězného zájemce,

g)    po zaplacení kupní ceny za předmět prodeje předává předmět prodeje vítěznému uživateli nebo předává předmět prodeje na přepravu k vítěznému uživateli, a to v závislosti na způsobu předání předmětu prodeje dohodnutém s vítězným uživatelem po provedení návrhu na uzavření kupní smlouvy v aukci.


1.3.4    Při organizaci dražby je provozovatel jedinou oprávněnou osobou, která

a)    zřizuje aukce

b)    specifikuje prodejní položky zahrnuté v dražební nabídce v konkrétní dražbě

c)    určuje vyvolávací cenu předmětu prodeje v dražbě

d)    určuje rezervační cenu předmětu prodeje v aukci

e)    stanoví datum dokončení dražby

f)    přijímá a odmítá návrhy uživatelů na uzavření kupní smlouvy v aukci.


1.3.5    Provozovatel má nárok, a to i bez předchozího upozornění, bez udání důvodu:

a)    umožnit uživateli, jakož i odepřít účast na individuální kontrole (nadměrná kapacita prostor atd.),

b)    prodloužit nebo zkrátit lhůtu do konce aukce stanovením jiného data uzávěrky aukce

c)    uzavřít aukci před původním datem uzávěrky

d)    přidat předmět prodeje do dražební nabídky a do aukce, a to i v průběhu probíhající aukce

e)    zrušit uživatelský účet

f)    zabránit jakékoli třetí straně v přístupu na aukční portál (zejména v případě porušení těchto VOP, obecně závazných                     právních předpisů, dobrých mravů atd.)

g)    umožnit účast v konkrétní aukci pouze provozovatelům vybraného okruhu uživatelů

h)    zabránit uživateli v účasti na dražbě


1.3.6    Provozovatel neodpovídá za škody vyplývající z:

a)    technické poruchy internetové sítě a připojení k ní,

b)    chyby v synchronizaci v reálném čase s časem aukce, nabídkami nebo jinými návrhy uživatelů

c)    technické nebo funkční poruchy webového serveru nebo jakýchkoli součástí dané webové stránky (zpoždění, výluky),

d)    neoprávněný přístup nebo zásah třetích stran na stránky aukčního portálu, k uživatelskému účtu uživatele nebo průběhu              aukce,

e)    mimořádná, nepředvídatelná, nevyhnutelná a nezaviněná událost nebo přírodní událost nazývaná vyšší moc.


2    REGISTRACE UŽIVATELŮ, PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ


2.1   Obecné požadavky a povinnosti uživatele aukčního portálu a odpovědnost

Každý užívateľ aukčního portálu používa aukční portál na vlastní riziko a zodpovednosť; provozovatel neodpovedá žiadnemu uživateli za výsledek používání aukčního portálu a všech služeb poskytovaných jeho prostřednictvím; uživatel nemá právní nárok na užívání aukčního portálu, ani na registraci, ani na uzavření kupní smlouvy; provozovatel neodpovídá za škodu, která může být uživateli způsobena používáním aukčního portálu jako ani škodu způsobenou nefunkčností, omezením funkčnosti, dostupnosti, plynulosti služeb poskytovaných prostřednictvím aukčního portálu nebo souvisejících služeb poskytovaných provozovatelem nebo jakýmikoli jinými technickými či obdobnými nedostatky schopnými negativně ovlivnit služby poskytované prostřednictvím aukčního portálu či související služby poskytované provozovatelem, přičemž


2.1.1    Každý uživatel aukčního portálu je povinen dodržovat pravidla definovaná těmito VOP, zejména: najmä:

a)    registrovat se za účelem Využívání služeb poskytovaných aukčním portálem, zejména pro účast v dražbě,

b)    žádným způsobem nezasahují do technického návrhu lokality,

c)    nepoužívat žádný software, skripty nebe podobné nástroje a opatření, které by mohly narušit funkčnost nebe kontinuitu                 fungování dražebního portálu nebe jinak narušit fungování dražebního portálu;

d)    žádným způsobem nezasahovat do autorských práv provozovatele, jak jsou definované v bodě 1.3.4, Zejména tím, že se             kopie jakékoli složky internetových stránek aukčního portálu, tým, že ji vystaví veřejnosti, zahrnout do Souborový díla (např.         jeho použitím na jiné webové stránce) atd.


2.1.2    Uživatel má po splnění podmínek stanovených v těchto VOP nárok:

a)    účastnit se kontroly položek k prodeji, u nichž hospodářský subjekt kontrolu organizuje,

b)    účastnit se dražby, předkládky o uzavření smlouvy v dražbě, a to buď náhodou, nebo návrhem přímého nákupu, je-li provozovateli povoleno provést přímý nákup v dané dražbě.

c)    pro transakce suzavřenou kupní smlouvou, pokud je obdržen návrh uživatele na jeho uzavření provozovatelem.


2.1.3     Služby aukčního portálu jsou provozovatelem poskytovány bezplatně s výjimkou povinnosti vítězného uživatele uhradit provozovateli aukční poplatek ve smyslu bodu 1.1.19 těchto VOP; tím nejsou dotčeny nároky provozovatele vyplývající z porušení podmínek kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem jako prodávajícím a vítězným uživatelem, který zvítězil v aukci, jako kupujícím, zejména v případě neuhrazení kupní ceny za předmět prodeje.   


2.2   Práva a povinnosti uživatele při registraci

2.2.1    Každý uživatel, který má zájem o účast v dražbě, provádění všech úkonů a využívání jiných služeb poskytovaných v rámci aukčního portálu (doplňující informace o předmětu prodeje apod.), je povinen se u provozovatele zaregistrovat vyplněním registračního formuláře a jeho zasláním provozovateli, který si zvolí buď

A/ Registrační formulář pro podnikatele – v případě ak je uživatel podnikatel (fyzické a právnické osoby, tj. především živnostníci, společnosti, družstva atd., jak je definováno v § 2 odst. 2) Zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů), v takovém případě je uživatel povinen poskytnout hospodářskému subjektu ve formě vyplněné formy zejména tyto informace:

a)    země, ve které je uživatel usazen (EU, mimo EU)

b)    obchodní název

c)    sídlo nebo místo podnikání

d)    Jméno a příjmení kontaktní osoby

e)    IČO

f)    IČ DPH/ DIČ, ak ide o platcu DPH

g)    e-mail; uživatel povinen použít e-mail, který ještě není používán jiným dříve registrovaným uživatelem v rámci registrace

h)    telefonní číslo v mezinárodním formátu

i)    požadované uživatelské jméno

j)    požadované uživatelské heslo

k)    prohlášení o obeznámenosti a souhlas s těmito VOP

alebo

B/ Registrační formulář pro nepodnikatele – v případě neuživatelského, t.j. osoba, která nie je vymezená v bode 2.11 těchto VOP pričom uživatel je v tomto případe povinný poskytnout prevádzkovateľovi formou vyplněného formuláře najme této údaje:

a)    země, ve které má uživatel trvalé bydliště

b)    jméno a příjmení

c)    Residence

d)    číslo OP/ID alebo pasu

e)    e-mail; uživatel povinen použít e-mail, který ještě není používán jiným dříve registrovaným uživatelem v rámci registrace

f)    požadované uživatelské jméno

g)    požadované uživatelské heslo

h)    telefonní číslo v mezinárodním formátu

i)    místopřísežné prohlášení o věku uživatele (nad 18 let)

j)    souhlas se zpracováním osobních údajů

k)    prohlášení o obeznámenosti a souhlas s těmito VOP

Příslušné souhlasy uděluje uživatel výběrem příslušných polí registračního formuláře.


2.2.2    Registrovaným uživatelem mohou být pouze:

-    právnická osoba podle § 18 Zák. č. 40/1964 Zb. – občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo

-    fyzická osoba starší 18 let.

Uživatel je povinen se zaregistrovat:

a)    vyplňte registrační formulář A/ nebo B/ umístěný na webových stránkách aukčního portálu s pravdivými a úplnými údaji;

b)    zašle provozovateli řádně vyplněný registrační formulář; před odesláním je uživatel povinen vyplnit vygenerované heslo               (CAPTCHA)

c)    zaplatit jistotu v případě uživatele uvedeného v bodě 1.1.6 těchto VOP.

2.2.3      Předložení řádně vyplněného formuláře se považuje za žádost o registraci určenou provozovateli, na jejímž základě provozovatel bez zbytečného odkladu rozhodne o zřízení uživatelského účtu pro uživatele. V případě, že provozovatel založí a aktivuje uživatelský účet na základě údajů poskytnutých uživatelem, oznámí to uživateli na e-mailové adrese uživatele. Registrace je zdarma. Uživatel si je vědom toho, že po provedení registrace je možné změnit údaje poskytnuté správci ve formuláři A) nebo B) pouze na žádost zaslané provozovateli, musí nabyvatel změnu dotyčných uživatelských údajů schválit.

2.2.4      Po aktivaci uživatelského účtu způsobem popsaným    v bodě 2.2.3 těchto VOP se uživatel bude moci přihlásit ke svému uživatelskému jménu a uživatelskému heslu v přihlašovacím formuláři, spravovat svůj účet a používat jej pro účely účasti na aukcích a dalších službách poskytovaných provozovatelem v rámci aukce portálu. Uživatel získá přístup k informacím k svým údajů, které poskytl provozovateli při registraci, informace z newsletteru provozovatele, přehled faktur, které uživatel jako vítězný uživatel získal do vlastnictví kupní smlouvou, přehled aukcí, které uživatel shromáždil.


2.3   Práva a povinnosti uživatele při kontrole předmětu prodeje

2.3.1     Kontroly prodejních položek jsou organizovány provozovatelem podle svého uvážení, a ne každý prodej si je možné prohlédnout. V případě, že provozovatel zorganizuje kontrolu předmětu převodu, informuje o tom přihlášeného uživatele podrobněji o předmětu prodeje. Provozovatel rovněž informuje uživatele o možnostech, jak se uživatel přihlásit k provozovateli, aby se zúčastnil obhlídky .

2.3.2      Kontrola předmětu prodeje se může účastnit pouze registrovaný uživatel nebo zmocněný zástupce.


3    AUKCE – ZÁVAZNÉ PRINCIPY PRO SPRÁVU AUKCE A KUPNÍ SMLOUVU


3.1    Po zveřejnění dražební nabídky na aukčním portálu určí provozovatel parametry aukce a uvede zejména tyto povinné dražební podmínky:

1.1.a)    dobu trvání dražby stanovenou datem zahájení a ukončení,

1.1.b)    definici základních parametrů položek prodeje, pro které se dražba provádí za účelem stanovení jejich vyvolávací ceny,

1.1.c)    výši minimálního příhozu,

1.1.d)    výši dražebního poplatku,

1.1.e)    zda bude daň z přidané hodnoty účtována z kupní ceny za položku prodeje a kolik

1.1.f)    e) případě exportné a/nebo dovozní omezení použitelná na prodejní předmět,

1.1.g)    možnost využití doplňkových služeb poskytovaných provozovatelem.

3.2    Zřízení dražby, tj.  prevádzkovateľ vyhlašuje obchodní veřejní súťaž s podmínkami vymezenými těmito VOP a případnými dalšími podmínkami uvedenými na webstránke aukčního portálu, s tým, že

1.1.a)    lhůta pro soutěž je lhůta pro dražbu stanovená dnem zahájení a datem jejího dokončení,

1.1.b)    Dražby se mohou zúčastnit pouze registrovaní uživatelé aukčního portálu, kteří se stanou účastníky aukce, tj.

1.1.c)    po vstupu do aukce může uživatel pokročit s uzavřením kupní smlouvy kliknutím na příslušný odkaz; návrh uživatele je závazný               a nelze jej odvolat, avšak pokud uživatel předloží jiný návrh týkající se stejného předmětu prodeje ve vztahu ke stejnému                         předmětu prodeje,, je platný pouze poslední z takto provedených návrhů jednoho takto provedeného uživatele,

1.1.d)     v případě, že v aukci bude podán návrh nebo automatické přihození, které se stane vítězným, tj návrh uživatele s nabídnutou                  kupní cenou, která bude nejvyšší ze všech kupních cen nabízených v návrzích ostatních uživatelů, kteří se dané aukce                            zúčastnili, a zároveň byla dosažena rezervační cena, považuje se aukce za úspěšnou s tím, že všichni ostatní uživatelé, kteří                  se dané aukce zúčastnili se považují za neúspěšných. Na uzavření kupní smlouvy s vítězným uživatelem vyžaduje přijetí                          návrhu vítězného uživatele na uzavření kupní smlouvy provozovatelem. Provozovatel má právo nepřijmout návrh na uzavření                  kupní smlouvy vítězného uživatele v úspěšné aukci pro důvody na straně vlastníka přemetu prodeje; provozovatel může                          přijmout návrh zasláním přijetí návrhu podle následujícího písmene tohoto bodu,

1.1.e)    kupní smlouva, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k předmětu prodeje, je uzavřena v okamžiku, kdy provozovatel                 obdrží návrh vítězného uživatele učiněný v dražbě, přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy vítěznému uživateli na e-                           mailovou adresu uživatele; provozovatel spolu s tímto oznámením zašle vítěznému uživateli také zálohovou fakturu k zaplacení               kupní ceny v částce navržené vítězným uživatelem, s datem splatnosti nejméně 7 dnů ode dne vystavení faktury a s platebními               údaji pro provedení platby a s uvedením místa, kde vítězný uživatel může převzít položku prodeje po zaplacení kupní ceny.

1.1.f)    provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádný z návrhů na uzavření smlouvy učiněných uživateli v dražbě

1.1.g)    provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit a/nebo doplnit jakékoli podmínky obchodní nabídky uvedené v Servisní                            smlouvě,   jakož i v těchto VOP, jakož i právo kdykoli soutěž zrušit.


3.3   Kupní smlouva a smluvní pokuta

Kromě výše uvedených smluvních ujednání kupní smlouvy platí mezi stranami kupní smlouvy následující smluvní ujednání, tj.


Smluvní strany a předmět smlouvy

1.1.a)    Stranami kupní smlouvy jsou provozovatel a vítězný uživatel.

1.1.b)    Předmětem prodeje je předmět prodeje, pro který uživatel předložil návrh na uzavření kupní smlouvy v aukci, ve které se                         uživatel stal vítězným uživatelem.

1.1.c)    Předmětem smlouvy je převod zdarma vlastnictví předmětu prodeje vítěznému uživateli.


Kupní cena a splatnost

a)    Kupní cena za položku prodeje je kupní cenou nabízenou v dané aukci uživatelem.

b)    Kupní cena je splatná vítězným uživatelem v rámci platební lhůty stanovené provozovatelem na zálohové faktuře přijaté uživatelem provozovatelem spolu s oznámením o přijetí návrhu uživatele provozovatelem; splatnost kupní ceny z této faktury je sedm (7) dnů; zpoždění výherce při platbě kupní ceny o více než sedm (7) dnů po splatnosti se považuje za porušení povinnosti uživatele vyplývající z těchto VOP, což dává provozovateli právo na smluvní pokutu vyjádřenou jako procento z kupní ceny, která závisí na výši počáteční kupní ceny, jak je uvedeno v příloze 1 těchto VOP. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 7 dnů od vzniku nároku provozovatele na smluvní pokutu, a zároveň má provozovatel právo odstoupit od kupní smlouvy; právo provozovatele na smluvní pokutu a náhradu škody není odstoupením provozovatele od kupní smlouvy dotčeno; odstoupení je fakticky doručením na e-mailovou adresu vítězného uživatele; v případě odstoupení od smlouvy je kupní smlouva ukončena od samého počátku a provozovatel má právo zahájit novou dražbu ve vztahu k předmětu prodeje. Po zaplacení celé kupní ceny operátor zašle vítěznému uživateli řádnou fakturu za kupní cenu.

c)      V případě, že je předmětem prodeje motorové vozidlo a vítězný uživatel je osobou, která má trvalý pobyt, místo podnikání nebo sídlo mimo členských států Evropské unie nebo jde o osobu, která má v úmyslu uskutečnit vývoz motorového vozidla mimo území České republiky, je vítězný uživatel povinen kromě kupní ceny uhradit provozovateli i kauci ve výši rovnající se DPH z kupní ceny za předmět prodeje, která mu bude vyúčtována současně s kupní cenou za předmět převodu, a která bude vítěznému uživateli vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co vítězný uživatel předloží provozovateli podepsaný formulář "potvrzení o přijetí zboží odběratelem" av případě vývozu motorového vozidla mimo území Evropské unie i kopii celního registračního dokladu. Prodlení vítězného uživatele s úhradou kauce o více než sedm (7) dní po lhůtě splatnosti se považuje za porušení povinnosti uživatele z těchto VOP, přičemž z tohoto porušení povinnosti vzniká provozovateli právo odstoupit od kupní smlouvy. Vítězný uživatel je povinen uskutečnit vývoz motorového vozidla mimo území České republiky nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí motorového vozidla, přičemž v případě, že si vítězný uživatel nesplní svou povinnost uskutečnit vývoz motorového vozidla v této lhůtě, vzniká provozovateli právo na smluvní pokutu ve výši rovnající se DPH z kupní ceny za předmět prodeje, kterou je provozovatel oprávněn započíst si s uhrazenou kaucí, a kterou provozovatel použije na úhradu DPH.


Předání a převzetí předmětu prodeje, náklady na přepravu a odpovědnost při přepravě

a)    Vítězný uživatel je povinen převzít předmět prodeje z místa určeného provozovatelem při přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy nebo zajistit jeho přepravu od provozovatele nejpozději do 7 dnů ode dne zaplacení kupní ceny. V případě, že se uživatel zpozdí s převzetím předmětu prodeje, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z kupní ceny za položku prodeje za každý zahájený den prodlení, ale ne méně než 3,50 EUR za každý den prodlení a maximálně 15,- EUR za každý den prodlení. V případě, že se uživatel dostane do prodlení s převzetím předmětu prodeje provozovatel zajistí uskladnění nevyzvednutých předmětů prodeje na náklady vítězného uživatele, a to po dobu nejvýše jednoho měsíce. Provozovatel má právo vůči vítěznému uživateli na náhradu nákladů spojených s uskladněním předmětu prodeje. Po lhůtě jednoho měsíce a po marné výzvě k převzetí předmětu prodeje je provozovatel oprávněn a vítězný uživatel výslovně zmocňuje provozovatele na prodej předmětu prodeje, přičemž výtěžek z tohoto prodeje po odečtení nákladů na uskladnění bude vyplacen vítěznému uživateli na bankovní účet uvedený vítězným uživatelem při registraci; za nesplnění povinnosti převzít předmět prodeje se považuje i odmítnutí převzetí předmětu prodeje od přepravce.

b)    Přeprava předmětu prodeje vítěznému uživateli po zaplacení kupní ceny bude, pokud uživatel zvolil tento způsob akceptace předmětu prodeje v aukci, poskytnuta dopravcem na základě zvláštní smlouvy pro tento účel uzavřené mezi vítězným uživatelem a třetí stranou. Náklady na přepravu a doručení položky vítěznému uživateli nese v plném rozsahu vítězný uživatel. Prodávající neodpovídá za zpožděné dodání objednaného zboží, poškození zásilky nebo nedodání předmětu prodeje vítěznému uživateli, ke kterému došlo během přepravy. Prodávající se zavazuje, na žádost vítězného uživatele, aby třetí osobě poskytující přepravu předmětu převodu vítěznému uživateli s pomocí nezbytnou pro předání předmětu k přepravě (nakládka).  Nakládka speciálních strojů a tovarov, která vyžaduje zvýšené náklady, bude účtována na základě dohody mezi provozovatelem a vítězným uživatelem, případně mezi třetí stranou poskytující dopravu a vítězným uživatelem.

c)    Prodávající se zavazuje předat vítěznému uživateli nebo předat vítěznému uživateli k přepravě správný typ a množství prodejních položek podle vítězného návrhu uživatele na uzavření kupní smlouvy, adekvátně zabalit prodejní položky, pokud to vyžaduje povaha předmětu prodeje.

d)    Předmět prodaný provozovatelem je převeden na vítězného uživatele a vítězný uživatel získá prodejní položku ve stavu, ve kterém stojí a leží, vítězný uživatel nevyměňuje žádný majetek předmětu prodeje a provozovatel neprohlásí žádnou charakteristiku předmětu prodeje, který má kupní majetek, a nabyvatel má možnost seznámit se se stavem, funkčností, opotřebením a foto vadami předmětu prodeje prostřednictvím podrobných informací a fotodokumentace zveřejněné na aukčním portálu, případně i na osobní kontrole předmětu prodeje, je-li organizován, se stavem předmětu prodeje vyjadřujícím svůj souhlas a předmětem prodeje, který v tomto stavu převezme. nevymiňuje


Převod vlastnictví

a)    Vlastnictví a riziko poškození předmětu prodeje se převádí na vítězného uživatele jako kupujícího v den předání předmětu prodeje vítěznému uživateli osobně nebo ke dni, kdy bude prodej předán dopravci třetí strany k přepravě.

b)    V případě, že je předmětem prodeje motorové vozidlo vlastník předmětu prodeje provede na své náklady odhlášení držitele motorového vozidla v okrese, ve kterém bylo motorové vozidlo registrováno. Vítězný uživatel si je vědom skutečnosti, že k provedení odhlášení držitele motorového vozidla je nutná jeho součinnost, kterou se vlastníkovi předmětu prodeje zavazuje poskytnout, a to udělením písemného zmocnění vlastníkovi předmětu prodeje k provedení odhlášení držitele motorového vozidla. Vítěznému uživateli bude předmětné plná moc zasláno spolu s fakturou na kupní cenu. Provozovatel se zavazuje prostřednictvím pošty zaslat vítěznému uživateli odhlášen technický průkaz od motorového vozidla nejpozději do 3 týdnů ode dne zaplacení celé kupní ceny za předmět prodeje. Vítězný uživatel si je vědom, že je povinen na své náklady nejpozději do 30 dnů ode dne odhlášení držitele motorového vozidla provést na příslušném pracovišti Policejního sboru podle svého trvalého pobytu nebo sídla přihlášení nového držitele motorového vozidla.

c)    Je-li předmětem prodeje motorové vozidlo a vítězný uživatel má v úmyslu vyvézt motorové vozidlo mimo území Slovenské republiky, je povinen tak učinit nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí motorového vozidla.


Doplňkové služby operátora pro vítězného uživatele

a) Provozovatel rovněž     e-mailem informuje každého vítězného uživatele o možnosti využít doplňkových služeb poskytovaných provozovatelem vítěznému uživateli v souvislosti s získáním předmětu prodeje, a to:

- zajištění přepisu a registrace motorového vozidla vítěznému uživateli na příslušném dopravním inspektorátu

 - zprostředkování pojištění motorových vozidel

- zprostředkování financování motorového vozidla

- zajištění přepravy prodejní položky

-    ocenění motorových vozidel a ověření původu motorových vozidel (posouzení stavu motorového vozidla, kontrola originality, technické specifikace motorového vozidla).


3.4    Reklamační řízení – postup pro uplatnění nároku na odpovědnost za vady předmětu prodeje

3.4.1    Uživatel chápe, že položky prodeje lze také použít položky. Držitel není vlastníkem prodejních položek. Provozovatel informuje uživatele o všech vadách předmětu, který je mu známe, t.j. s tými vadami, s kterými ho obeznámil vlastník předmětu predaja.  

3.4.2    V případě, že předmět prodeje je označen označením "petap check", provozovatel provedl osobní kontrolu předmětu prodeje, a tak se provozovatel mohl seznámit se stavem předmětu prodaja, jakož i s jeho zjevnými vadami, o kterých byl schopen uživatele podrobněji informovat.

3.4.3    Pokud je předmětem prodeje použita věc, provozovatel neodpovídá za vady, které vznikly jejím používáním nebo opotřebením. V případě, že je předmět prodeje označen jako "pojízdné - ne" provozovatel nijak nedeklaruje, že je předmět prodeje schopný provozu na pozemních komunikacích a na předmět prodeje se nevztahuje žádná odpovědnost za vady předmětu prodeje.

3.4.4    V případě, že položky nejsou zaručeny přímo jejich výrobci, provozovatel neposkytuje žádnou záruku na prodejní položky.

3.4.5    Vady zjištěné při převzetí předmětů prodeje, tj při převzetí při osobním odběru uživatelem nebo při převzetí od přepravce, s nimiž nebyl uživatel seznámen ještě před zahájením aukce, je uživatel oprávněn reklamovat bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu prodeje, a to u provozovatele zasláním řádně vyplněného reklamačního formuláře, který je zveřejněn na stránce aukčního portálu elektronicky na e-mail: [email protected] nebo písemně na adresu sídla společnosti. Provozovatel je oprávněn odmítnout vyřízení reklamace v případě, že reklamační formulář nebude řádně a zcela vyplněný s tím, že poučí uživatele o nedostatcích vyplnění formuláře.

3.4.6    V případě přepravy poskytované dopravcem je vítězný uživatel povinen, zejména s ohledem na poškození obalu předmětu prodeje během přepravy, dodržovat smluvní ujednání, obchodní podmínky a reklamační pravidla dopravce.

3.4.7    Provozovatel rozhodne o reklamaci nejpozději do třiceti dnů ode dne řádného uplatnění stížnosti a v této lhůtě současně oznámí uživateli způsob vyřizování stížnosti e-mailem, a to buď oznámením, že nárok je oprávněný, nebo zamítnutím nároku spolu s odůvodněním zamítnutí reklamace. Provozovatel nese náklady na uplatnění nároku na uživatele, který je podnikatelem pouze v případě oprávněné stížnosti.

3.4.8    V případě oprávněného nároku vyřídí provozovatel reklamaci s žalobou uvedenou uživatelem ve formuláři stížnosti, tj.

-    poskytnutím slevy z kupní ceny

-    zajištění odstranění závady

-    vrácení kupní ceny na bankovní účet uživatele.


4    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1    Tyto VOP jsou účinné od 01.12.2020

4.2    Provozovatel je oprávněn tyto VOP změnit bez souhlasu nebo oznámení uživatelů, přičemž změny jsou účinné zveřejněním aktualizované verze VOP na webových stránkách aukčního portálu.

4.3    Právní vztahy založené v době účinnosti dřívější verze VOP se řídí touto starší verzí, pokud není v novější verzi stanoveno jinak.V Žilině dne 01.12.2020


Datum poslední změny 13.05.2022

Reklamační formulář:

reklamacny-formular-petap-CZ.pdf

Příloha k VOP:

VOP - príloh č.1 - CZ.pdf

Nastavení cookies na této webové stránce jsou nastaveny na "Povolit cookies", abychom vám zajistili nejpohodlnější prohlížení. Pokud budete pokračovat v používání této webové stránky bez změny nastavení cookies nebo klikněte na tlačítko níže "Přijmout", dáváte souhlas k těmto nastavením cookies.