Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

UPRAVUJÚCE PREVÁDZKU AUKČNÉHO PORTÁLU

petap.eu

(ďalej aj ako „VOP“)


1    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1   Vymedzenie pojmov

Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok platia nasledujúce pojmové vymedzenia:

1.1.1   Aktuálna cena – cena predmetu predaja ponúknutá v rámci návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy užívateľom, ktorý v prebiehajúcej (neukončenej) aukcii ponúkol spomedzi všetkých užívateľov zúčastnených v aukcii doposiaľ najvyššiu kúpnu cenu.

1.1.2    Aukcia – verejná obchodná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom má  byť prevod vlastníckeho práva k veciam alebo súborom vecí ponúkaným na predaj, vyhlásená a organizovaná prevádzkovateľom elektronickou formou na aukčnom portáli za podmienok a podľa pravidiel určených  v týchto VOP. Aukcia nie je dražbou v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z., o dobrovoľných dražbách v platnom znení.

1.1.3   Aukčný portál – internetový systém s webovým sídlom petap.eu, na ktorom sú uverejňované ponuky vecí na predaj, poskytujúci tretím osobám možnosť dopytovať tieto veci podávaním návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy a kupovať ich formou verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy alebo formou priamej kúpy, ktorých predmetom je prevod vlastníckeho práva k veciam ponúkaným na predaj.

Cieľom aukčného portálu je zabezpečiť predaj predmetov predaja záujemcom najmenej za kúpnu cenu určenú prevádzkovateľom pre vec alebo súbor vecí ponúkaných na aukčnom portáli

1.1.4   Aukčná ponuka – ponuka vecí na predaj formou aukcie zverejnená na aukčnom portáli prevádzkovateľom

1.1.5   Aukčný poplatok  - poplatok za služby poskytnuté víťaznému užívateľovi prevádzkovateľom, ktorý je povinný uhradiť víťazný užívateľ prevádzkovateľovi v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy po úspešnej aukcii. O výške aukčného poplatku je  informovaný každý užívateľ pred uskutočnením každého jedného prihodenia v jednej a tej istej aukcii. Aukčný poplatok bude víťaznému užívateľovi vyúčtovaný spolu s kúpnou cenou za predmet predaja.

1.1.6   Automatické prihodenie -  užívateľ môže využiť službu, kedy uvedie najvyššiu kúpnu cenu, ktorú je užívateľ ochotný zaplatiť za predmet predaja v danej aukcie, pričom v prípade aktivovania funkcie automatického prihodenia bude aukčný portál v rámci danej aukcie prihadzovať v mene užívateľa na ponuky iných užívateľov v danej aukcii sumu rovnajúcu sa minimálnemu prihodeniu, najviac však do výšky kúpnej ceny, ktorú zadal užívateľ na začiatku ako najvyššiu kúpnu cenu, ktorú je ochotný zaplatiť za predmet predaja.

1.1.7   Dopytový formulár – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem, aby ho prevádzkovateľ kontaktoval za účelom uskutočnenia predaja jeho predmetu predaja formou aukcie, môže osloviť prevádzkovateľa prostredníctvom vyplnenia a zaslania dopytového formulára nachádzajúceho sa na aukčnom portáli bez potreby registrácie.

1.1.8   Kúpna zmluva – kúpna zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a víťazným užívateľom ako kupujúcim, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k predmetom predaja, uzatvorená za ďalších podmienok dohodnutých ďalej v týchto VOP tak, že prevádzkovateľ formou oznámenia o prijatí návrhu prijme návrh užívateľa na jej uzatvorenie, vykonaný užívateľom v rámci aukcie.

1.1.9  Minimálne prihodenie – peňažná suma určená pre danú aukciu prevádzkovateľom, minimálne o ktorú môže užívateľ navýšiť kúpnu cenu ponúknutú iným užívateľom v aukcii v rámci jeho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy za jeden a ten istý predmet predaja v rámci jednej a tej istej aukcie uskutočnenej skôr.

1.1.10   Neúspešná aukcia – aukcia počas trvania ktorej žiadny z užívateľov neponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške rezervačnej ceny, prípadne predavajúci neakceptoval nižšiu cenu ako je rezervačná.

1.1.11   Predmet predaja – vec alebo súbor vecí, ktoré sú prevádzkovateľom ponúkané v rámci aukčnej ponuky na aukčnom portáli na predaj formou aukcie.

1.1.12   Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ aukčného portálu, ktorý na základe týchto VOP organizuje všetky aukcie na aukčnom portáli a ktorým je obchodná spoločnosť petap s. r. o., IČO: 53 113 144, so sídlom: Lichardova 8508/34, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 74932/L, e-mail: [email protected] tel. č.: 0940/504 444

1.1.13   Prihodenie – peňažná suma predstavujúca rozdiel medzi kúpnou cenou ponúknutou užívateľom v jeho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy za jeden a ten istý predmet predaja v rámci jednej a tej istej aukcie skôr a kúpnou cenou ponúknutou užívateľom v aukcií v rámci jeho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy za jeden a ten istý predmet predaja v rámci jednej a tej istej aukcie neskôr, pričom kúpna cena ponúknutá neskôr musí byť vždy oproti kúpnej cene ponúknutej skôr vyššia, a to najmenej o sumu určenú pre danú aukciu prevádzkovateľom, t.j. najmenej o minimálne prihodenie.

1.1.14   Registrácia – proces, pri ktorom užívateľ elektronicky poskytne prevádzkovateľovi vopred určené údaje o užívateľovi, a zároveň splní aj iné podmienky pre registráciu uvedené v týchto VOP (napr. uhradí zábezpeku), na základe čoho prevádzkovateľ vytvorí užívateľovi jedinečný užívateľský účet, prostredníctvom ktorého má užívateľ možnosť využívať funkcie aukčného portálu vymedzené pre registrovaných užívateľov (najmä má možnosť zúčastniť sa na aukcii, podávať v aukcii návrhy, uzatvárať kúpne zmluvy a pod.).

1.1.15   Rezervačná cena – cena predmetu predaja dojednaná medzi prevádzkovateľom a vlastníkom predmetu predaja ako najnižšia možná kúpna cena, za ktorú môže dôjsť k predaju predmetu predaja.

1.1.16   Štartovacia cena – cena predmetu predaja určená pre danú aukciu prevádzkovateľom, ku ktorej môže užívateľ navýšiť ľubovoľný násobok minimálneho prihodenia, minimálne však vo výške minimálneho prihodenia, čím užívateľ vykoná v rámci aukcie prvý návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Užívateľ ako účastník aukcie, ktorý ponúkne za predmet predaja kúpnu cenu vo výške štartovacej ceny zvýšenej minimálne o sumu minimálneho prihodenia vykonáva návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Štartovaciu cenu zvýšenú minimálne o sumu minimálneho prihodenia môže v rámci svojho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy ponúknuť len ten užívateľ, ktorý vykoná návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy ako prvý spomedzi všetkých užívateľov zúčastnených v aukcii; štartovacia cena spolu s navýšenou sumou podľa rozhodnutia prvého užívateľa sa jeho návrhom stáva aj aktuálnou cenou. Každý ďalší užívateľ, ktorý vykoná návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy musí v rámci svojho návrhu ponúknuť kúpnu cenu vyššiu najmenej o výšku minimálneho prihodenia.

1.1.17  Úspešná aukcia – aukcia, počas trvania ktorej niektorý z užívateľov ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu minimálne vo výške rezervačnej ceny, pričom jeho ponúknutá kúpna cena za predmet predaja bola najvyššia zo všetkých ponúk uskutočnených v danej aukcii inými užívateľmi. Prípadne ak užívateľ ktorý ponúkol najvyššiu cenu za predmet ktorá síce nedosiahla rezervačnú cenu, avšak bola akceptovaná predavajúcim.

1.1.18   Užívateľ – každá tretia osoba používajúca aukčný portál, ako aj osoba používajúca aukčný portál, ktorá sa po splnení podmienok pre registráciu uvedených v týchto VOP a vykonaním platnej registrácie na aukčnom portáli, stane registrovaným užívateľom aukčného portálu.

1.1.19   VOP – všeobecné obchodné podmienky aukčného portálu

1.1.20   Víťazný užívateľ – užívateľ, ktorý v prebiehajúcej aukcii, t.j. počas jej trvania, ako jej účastník vykonal návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, v ktorom ponúkol za predmet predaja, ktorý bol predmetom aukcie, spomedzi všetkých užívateľov, ktorí boli účastníkmi tej istej aukcie, najvyššiu kúpnu cenu, a zároveň ním ponúkaná najvyššia kúpna cena dosahuje sumu rezervačnej ceny. Prevádzkovateľ má právo neuzatvoriť s víťazným užívateľom kúpnu zmluvu na predmet predaja v prípade, ak v rámci aukcie nebola víťazným užívateľom ponúknutá kúpna cena dosahujúca sumu rezervačnej ceny, avšak za víťazného užívateľa sa považuje aj ten, ktorý síce nedosiahol rezervačnú sumu, no predávajúci ju akceptoval.

1.1.21   Zábezpeka – depozit -  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem o využívanie služieb aukčného portálu, a zároveň spĺňa niektorú z nižšie uvedených podmienok je povinná pred vykonaním platnej registrácie uhradiť na účet prevádzkovateľa na základe výzvy prevádzkovateľa obsahujúcej všetky platobné údaje peňažnú zábezpeku, pričom

a)     v prípade, ak ide o fyzickú osobu a táto má adresu trvalého pobytu v krajine, ktorá je členom Európskej únie je výška peňažnej zábezpeky 200,- EUR;

b)     v prípade, ak ide o fyzickú osobu a táto má adresu trvalého pobytu v krajine, ktorá nie je členom Európskej únie je výška peňažnej zábezpeky 200,- EUR;

c)    v prípade, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa a táto má adresu sídla alebo miesta podnikania v  krajine, ktorá nie je členom Európskej únie je výška peňažnej zábezpeky 200,- EUR;

d)    v prípade, ak ide o právnickú osobu alebo  fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá je vedená v zozname dlžníkov niektorou zo štátnych inštitúcií (daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa) je výška peňažnej zábezpeky 200,- EUR;

e)    v prípade, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá v minulosti porušila tieto VOP a má opätovne záujem zúčastniť sa na niektorej aukcii je výška peňažnej zábezpeky 200,- EUR.

V prípade, ak osoba neuhradí prevádzkovateľovi zábezpeku v zmysle tohto bodu týchto VOP nebude jej vykonaná platná registrácia a nebude tak môcť využívať služby aukčného portálu. Prevádzkovateľ vráti užívateľovi uhradenú zábezpeku prevodom na bankový účet užívateľa do 15 pracovných dní odo dňa kedy bude prevádzkovateľovi elektronicky doručená žiadosť užívateľa o zrušenie užívateľského účtu. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade, ak mu vznikne voči užívateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle týchto VOP jednostranne započítať uhradenú zábezpeku užívateľa oproti svojmu nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške, v akej sa vzájomne kryjú momentom keď sa stretnú, pričom užívateľ je v takom prípade povinný najneskôr do 7 dní doplatiť zábezpeku tak, aby bola v plnej výške dohodnutej v tomto bode týchto VOP. V prípade, ak si užívateľ nesplní túto povinnosť a zábezpeku do plnej výšky nedoplatí prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť  účet  užívateľa na aukčnom portáli a vrátiť užívateľovi zvyšnú časť nepoužitej zábezpeky späť.

1.1.22   Zvýšenie ceny – v prebiehajúcej aukcii vykonaný návrh užívateľa na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom má byť prevod vlastníckeho práva k predmetom predaja ponúkaných v rámci aukcie na predaj, ktorým užívateľ ponúkne za jeden a ten istý predmet predaja v rámci jednej a tej istej aukcie, kúpnu cenu, ktorá bude o sumu najmenej minimálneho prihodenia vyššia  ako kúpna cena ponúknutá akýmkoľvek iným užívateľom v tej istej aukcii skôr.1.2    Predmet úpravy VOP, voľba práva a Zmluva

1.2.1    Tieto VOP upravujú podmienky a pravidlá užívania aukčného portálu užívateľmi, najmä podmienky registrácie užívateľov aukčného portálu, priebeh aukcií, postup pri priamom predaji a uzatváraní kúpnych zmlúv ako aj súvisiace vzťahy týkajúce sa prevádzky aukčného portálu. Vyhlásenia a podmienky prevádzkovateľa, ktoré sú a / alebo budú uvedené na webovom sídle aukčného portálu spolu s týmito VOP tvoria Zmluvu, ktorou sa spravujú právne vzťahy prevádzkovateľa s užívateľom pri používaní aukčného portálu užívateľom a pri poskytovaní služieb aukčného portálu užívateľovi (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí služieb“).

1.2.2    Práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a užívateľom neupravené Zmluvou o poskytnutí služieb (vrátane VOP) sa riadia v prípade užívateľa – nepodnikateľa príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v prípade užívateľa – podnikateľa príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.


1.3    Prevádzkovateľ, výhrada práv a zodpovednosť

1.3.1    Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nie je vlastníkom predmetov predaja a je na základe poverenia udeleného mu vlastníkmi predmetov predaja z titulu osobitného zmluvného vzťahu s vlastníkmi predmetov predaja, oprávnený ponúkať predmety predaja na predaj na aukčnom portáli v rámci aukčnej ponuky formou aukcie, prijímať a/alebo odmietať návrhy  na uzatvorenie kúpnej zmluvy a vykonávať všetky ďalšie oprávnenia vyplývajúce prevádzkovateľovi z týchto VOP.

1.3.2    Aukčný portál, ako internetový systém a jeho webové sídlo ako webstránka, počítačové programy zabezpečujúce prevádzku aukčného portálu so všetkými jeho súčasťami a komponentmi, vrátane databáz, produktových katalógov, technických a iných špecifikácií, fotografií, grafickej úpravy, dizajnu a funkčného riešenia sú autorským dielom prevádzkovateľa, ohľadom ktorého všetky práva vykonáva výhradne prevádzkovateľ a ktorého použitie, najmä použitie podľa § 18 ods. 2) Zák. č. 618/2003 Z.z. – Autorského zákona podlieha predchádzajúcemu súhlasu prevádzkovateľa.

1.3.3    Prevádzkovateľ na aukčnom portáli najmä

a)    zabezpečuje funkčnosť aukčného portálu, vrátane funkčnosti webového sídla, jeho aktualizáciu a pod.,

b)    zverejňuje aukčné ponuky s uvedením technickej a ostatnej špecifikácie predmetov predaja, prípadne i s ich fotodokumentáciou a ďalšími dostupnými dokladmi,

c)    rozhoduje o konaní obhliadky predmetu predaja, zverejňuje termín, čas a miesto ich konania na aukčnom portáli v rámci aukčnej ponuky a prijíma záväzné prihlášky užívateľov na tieto obhliadky,

d)    organizuje a riadi aukcie, najmä pri ich založení, ukončení a vyhodnocovaní,

e)    uzatvára kúpne zmluvy s užívateľom, ktorý v aukcii ponúknu spomedzi všetkých užívateľov zúčastnených na aukcií najvyššiu kúpnu cenu za predmet predaja, ktorá zároveň dosahuje sumu rezervačnej ceny (ďalej len ako „víťazný užívateľ“)

f)    fakturuje kúpnu cenu za predmet predaja víťaznému záujemcovi, prijíma platbu kúpnej ceny od víťazného záujemcu,

g)    po zaplatení kúpnej ceny za predmet predaja odovzdáva predmet predaja víťaznému užívateľovi alebo odovzdáva predmet predaja na prepravu k víťaznému užívateľovi, a to v závislosti na spôsobe odovzdania predmetu predaja dohodnutom s víťazným užívateľom  po vykonaní návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy v aukcii.


1.3.4    Pri organizácii aukcie prevádzkovateľ ako na to výhradne oprávnená osoba

a)    zakladá aukcie

b)    určuje predmety predaja zaraďované z aukčnej ponuky do konkrétnej aukcie

c)    určuje štartovaciu cenu predmetu predaja v aukcii

d)    určuje rezervačnú cenu predmetu predaja v aukcii

e)    určuje termín ukončenia aukcie

f)    prijíma a odmieta návrhy užívateľov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v aukcii.


1.3.5    Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia aj bez uvedenia dôvodu:

a)    užívateľovi povoliť ako aj odoprieť účasť na jednotlivej obhliadke (prekročenie kapacity priestorov a pod.),

b)    predĺžiť alebo skrátiť lehotu do ukončenia aukcie určením iného termínu ukončenia aukcie

c)    ukončiť aukciu pred pôvodným termínom ukončenia

d)    pridať predmet predaja do aukčnej ponuky a do aukcie, a to aj počas prebiehajúcej aukcie

e)    zrušiť účet užívateľa

f)    zamedziť akejkoľvek tretej osobe prístup na aukčný portál (najmä v prípade porušenia týchto VOP, všeobecne záväzných právnych predpisov, dobrých mravov a pod.)

g)    povoliť možnosť zúčastniť sa na určitej aukcii len prevádzkovateľom vybranému okruhu užívateľov

h)    zamedziť užívateľovi účasť na aukcii


1.3.6    Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody vzniknuté v dôsledku:

a)    technických porúch siete internet a pripojenia do nej,

b)    chýb v synchronizácii skutočného času s časom aukcií, prihodení alebo iných návrhov užívateľa,

c)    technických alebo funkčných porúch servera webového sídla alebo akýchkoľvek komponentov predmetnej webovej stránky (oneskorenia, výluky),

d)    neoprávneného prístupu alebo zásahu tretích osôb na stránky aukčného portálu, do užívateľského účtu užívateľa či priebehu aukcie,

e)    mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, prípadne  prírodnej udalosti,  tzv. vyššej moci.


2    REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽOV, PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽOV


2.1    Všeobecné práva a povinnosti užívateľa aukčného portálu a zodpovednosť

Každý užívateľ aukčného portálu používa aukčný portál na vlastné riziko a zodpovednosť; prevádzkovateľ nezodpovedá žiadnemu užívateľovi za výsledok používania aukčného portálu a všetkých služieb poskytovaných jeho prostredníctvom; užívateľ nemá právny nárok na používanie aukčného portálu, ani na registráciu, ani na uzatvorenie kúpnej zmluvy; prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť užívateľovi spôsobená používaním aukčného portálu ako ani škodu spôsobenú nefunkčnosťou, obmedzením funkčnosti, dostupnosti, plynulosti služieb poskytovaných prostredníctvom aukčného portálu alebo súvisiacich služieb poskytovaných prevádzkovateľom alebo akýmikoľvek inými technickými či obdobnými nedostatkami schopnými negatívne ovplyvniť služby poskytované prostredníctvom aukčného portálu či súvisiace služby poskytované prevádzkovateľom, pričom


2.1.1    každý užívateľ aukčného portálu je povinný dodržiavať pravidlá vymedzené týmito VOP, pričom je povinný najmä:

a)    zaregistrovať sa za účelom využívania služieb poskytovaných aukčným portálom, najmä za účelom účasti v aukcii,

b)    nezasahovať akýmkoľvek spôsobom do technického riešenia stránky,

c)    nevyužívať akýkoľvek softvér, skripty alebo podobné nástroje a opatrenia schopné narušiť funkčnosť alebo plynulosť fungovania aukčného portálu alebo akokoľvek inak narúšať fungovanie aukčného portálu,

d)    nezasahovať akýmkoľvek spôsobom do autorského práva prevádzkovateľa vymedzeného v bode 1.3.4 najmä vytváraním rozmnoženiny akéhokoľvek komponentu webstránky aukčného portálu, jeho verejným vystavením, zaradením do súborného diela (napr. použitím na inej webstránke) a pod.


2.1.2    užívateľ je po splnení podmienok uvedených v týchto VOP oprávnený:

a)    zúčastniť sa na obhliadke predmetov predaja, ohľadom ktorých prevádzkovateľ obhliadku organizuje,

b)    zúčastniť sa aukcie, vykonávať v aukcii návrhy na uzatvorenie zmluvy a to buď prihodením alebo návrhom na priamu kúpu, ak je prevádzkovateľom priama kúpa v predmetnej aukcii dovolená.

c)    na plnenia vyplývajúce s uzatvorenej kúpnej zmluvy, v prípade prijatia návrhu užívateľa na jej uzatvorenie zo strany prevádzkovateľa.


2.1.3    Služby aukčného portálu sú prevádzkovateľom poskytované bezplatne s výnimkou povinnosti víťazného užívateľa uhradiť prevádzkovateľovi aukčný poplatok v zmysle bodu 1.1.19 týchto VOP; tým nie sú dotknuté nároky prevádzkovateľa vyplývajúce z porušenia podmienok kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a víťazným užívateľom, ktorý zvíťazil v aukcii, ako kupujúcim, najmä v prípade neuhradenia kúpnej ceny za predmet predaja.


2.2    Práva a povinnosti užívateľa pri registrácii


2.2.1    Každý užívateľ, ktorý má záujem zúčastniť sa aukcie, vykonávať v jej rámci všetky úkony a využívať ďalšie služby poskytované v rámci aukčného portálu (dodatočné informácie o predmete predaja, a pod.), je povinný sa zaregistrovať u prevádzkovateľa vyplnením registračného formuláru a jeho zaslaním prevádzkovateľovi, pričom zvolí buď

A/ Registračný formulár pre podnikateľov – v prípade ak je užívateľom podnikateľ (fyzické i právnické osoby, t.j. najmä živnostníci, obchodné spoločnosti, družstvá a pod. vymedzené v § 2 ods. 2) Zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), pričom užívateľ je v tomto prípade povinný poskytnúť prevádzkovateľovi formou vyplneného formuláru najmä tieto údaje:

a)    krajina, v ktorej má užívateľ sídlo (EÚ, mimo EÚ)

b)    obchodné meno

c)    sídlo alebo miesto podnikania

d)    Meno a priezvisko kontaktnej osoby

e)    IČO

f)    IČ DPH/ VAT ID, ak ide o platcu DPH

g)    e-mail; užívateľ je povinný použiť v rámci registrácie e-mail, ktorý ešte nepoužíva iný, skôr registrovaný užívateľ

h)    telefónne číslo v medzinárodnom formáte

i)    požadované používateľské meno

j)    požadované používateľské heslo

k)    vyhlásenie o oboznámení sa a súhlas s týmito VOP

alebo

B/ Registračný formulár pre nepodnikateľov – v prípade ak je užívateľom nepodnikateľ, t.j. osoba, ktorá nie je vymedzená v bode 2.11 týchto VOP pričom užívateľ je v tomto prípade povinný poskytnúť prevádzkovateľovi formou vyplneného formuláru najmä tieto údaje:

a)    krajina, v ktorej má užívateľ adresu trvalého pobytu

b)    meno a priezvisko

c)    bydlisko

d)    číslo OP/ID alebo pasu

e)    e-mail; užívateľ je povinný použiť v rámci registrácie e-mail, ktorý ešte nepoužíva iný, skôr registrovaný užívateľ

f)    požadované používateľské meno

g)    požadované používateľské heslo

h)    telefónne číslo v medzinárodnom formáte

i)    čestné vyhlásenie o veku užívateľa (nad 18 rokov)

j)    súhlas so spracovaním osobných údajov

k)    vyhlásenie o oboznámení sa a súhlas s týmito VOP


Príslušné súhlasy udeľuje užívateľ zvolením príslušných políčok registračného formuláru.


2.2.2    Registrovaným užívateľom môže byť len:

-    právnická osoba podľa § 18 Zák. č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo

-    fyzická osoba staršia ako 18 rokov.


Užívateľ je povinný za účelom registrácie:

a)    vyplniť registračný formulár A/ alebo B/, ktorý sa nachádza na webstránke aukčného portálu pravdivými a úplnými údajmi a

b)    odoslať riadne vyplnený registračný formulár prevádzkovateľovi; pred odoslaním je užívateľ povinný vyplniť vygenerované heslo (CAPTCHA)

c)    uhradiť zábezpeku v prípade, ak ide o užívateľa podľa bodu 1.1.6 týchto VOP.


2.2.3    Odoslanie riadne vyplneného formuláru sa považuje za žiadosť o registráciu adresovanú prevádzkovateľovi, na základe ktorej prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po jej obdŕžaní rozhodne o založení užívateľského účtu pre užívateľa. V prípade, že prevádzkovateľ na základe údajov poskytnutých užívateľom, založí a aktivuje užívateľský účet, túto skutočnosť oznámi užívateľovi na e-mailovú adresu užívateľa. Registrácia je bezplatná. Užívateľ si je vedomý,  že po vykonaný jeho registrácie je možné meniť údaje poskytnuté prevádzkovateľovi vo formulári A) alebo B) jedine na základe žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi, pričom prevádzkovateľ musí predmetnú zmenu údajov užívateľa schváliť.


2.2.4    Po tom ako bol užívateľský účet aktivovaný spôsobom podľa bodu 2.2.3 týchto VOP, užívateľ získa možnosť prihlásiť sa do svojho užívateľského účtu pomocou svojho užívateľského mena a užívateľského hesla v prihlasovacom formulári, spravovať svoj účet a využívať ho za účelom účasti na aukciách a ostatných službách poskytovaných prevádzkovateľom v rámci aukčného portálu. Užívateľ získava cez prihlásenie sa do svojho užívateľského účtu prístup k informáciám o svojich údajoch, ktoré uviedol prevádzkovateľovi pri registrácií, informácie z newslettera prevádzkovateľa, prehľad faktúr, ktoré užívateľ ako víťazný užívateľ nadobudol do vlastníctva kúpnou zmluvou, prehľad o aukciách, ktorých sa užívateľ zúčastnil.


2.3    Práva a povinnosti užívateľa pri obhliadke predmetu predaja

2.3.1    Obhliadky predmetov predaja organizuje prevádzkovateľ podľa svojho uváženia, pričom nie každý predmet predaja si je možné obhliadnuť. V prípade, ak prevádzkovateľ organizuje obhliadku predmetu prevodu informuje o tom prihláseného užívateľa v bližších informáciách o predmete predaja. Prevádzkovateľ taktiež informuje užívateľa aj o možnostiach akými sa môže užívateľ prihlásiť u prevádzkovateľa na zúčastnenie danej obhliadky.


2.3.2    Na obhliadke predmetu predaja sa môže zúčastniť len registrovaný užívateľ, prípadne ním splnomocnený zástupca.


3    AUKCIA –  ZÁVÄZNÉ ZÁSADY PRE VEDENIE AUKCIE A KÚPNA ZMLUVA

3.1    Po zverejnení aukčnej ponuky na aukčnom portáli  prevádzkovateľ určí parametre aukcie, ktorými sú najmä tieto prevádzkovateľom určené záväzné podmienky aukcie:

1.1.a)    trvanie aukcie určené termínom začiatku a ukončenia,

1.1.b)    vymedzenie základných parametrov predmetov predaja ohľadom ktorých sa aukcia vykonáva s určením ich štartovacej ceny,

1.1.c)    výška minimálneho prihodenia,

1.1.d)    výška aukčného poplatku,

1.1.e)    informáciu, či sa bude ku kúpnej cene za predmet predaja účtovať daň z pridanej hodnoty a v akej výške

1.1.f)    prípadné exportné a/alebo importné obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na predmet predaja,

1.1.g)    možnosti využitia doplnkových služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

3.2    Založenie aukcie, t.j. určenie podmienok aukcie a jej začatie vykonané prevádzkovateľom je výzvou na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorou prevádzkovateľ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s podmienkami vymedzenými týmito VOP a prípadnými ďalšími podmienkami uvedenými na webstránke aukčného portálu, s tým, že

1.1.a)    lehotou súťaže je lehota aukcie určená termínom začatia a termínom jej ukončenia,

1.1.b)    zúčastniť sa aukcie môžu, t.j. oprávnenie predkladať návrhy v aukcii majú len registrovaní užívatelia aukčného portálu, ktorí sa stanú účastníkmi aukcie prihodením,

1.1.c)    po vstupe do aukcie môže užívateľ vykonať návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy kliknutím na príslušný odkaz; návrh užívateľa je záväzný a nemožno ho odvolať avšak v prípade ak užívateľ vykoná v tej istej aukcii ohľadom toho istého predmetu predaja ďalší návrh (prihodením) je platným výlučne posledný z takto vykonaných návrhov jedného užívateľa,

1.1.d)    v prípade, že v aukcii bude podaný návrh alebo automatické prihodenie, ktoré sa stane víťazným, t.j. návrh užívateľa s ponúknutou kúpnou cenou, ktorá bude najvyššia spomedzi všetkých kúpnych cien ponúknutých v návrhoch ostatných užívateľov, ktorí sa danej aukcie zúčastnili, a zároveň bola dosiahnutá rezervačná cena, považuje sa aukcia za úspešnú s tým, že všetci ostatní užívatelia, ktorí sa danej aukcie zúčastnili sa považujú za neúspešných. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazným užívateľom sa vyžaduje prijatie návrhu víťazného užívateľa na uzatvorenie kúpnej zmluvy prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ má právo neprijať návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy víťazného užívateľa v úspešnej aukcii pre dôvody na strane vlastníka premetu predaja; prevádzkovateľ môže prijať návrh zaslaním prijatia návrhu podľa nasledujúceho písmena tohto bodu,

1.1.e)    kúpna zmluva, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k predmetom predaja je uzatvorená momentom prijatia návrhu víťazného užívateľa vykonaného v aukcii prevádzkovateľom, a to doručením prijatia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy víťaznému užívateľovi na e-mailovú adresu užívateľa; prevádzkovateľ spolu s týmto oznámením zašle víťaznému užívateľovi aj zálohovú faktúru na úhradu kúpnej ceny vo výške podľa návrhu víťazného užívateľa, s lehotou splatnosti najmenej 7 dní odo dňa vyhotovenia faktúry a s platobnými údajmi na vykonanie platby a s uvedením miesta na ktorom si môže víťazný užívateľ prevziať predmet predaja po zaplatení kúpnej ceny.

1.1.f)    prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať žiaden z návrhov na uzatvorenie zmluvy vykonaných užívateľmi v aukcii

1.1.g)    prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a / alebo dopĺňať akékoľvek podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v Zmluve o poskytnutí služieb ako aj v týchto VOP ako aj právo súťaž kedykoľvek zrušiť.


3.3    Kúpna zmluva a zmluvná pokuta

Okrem vyššie uvedených zmluvných dojednaní kúpnej zmluvy platia medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, t. j. prevádzkovateľom a víťazným užívateľom nasledujúce zmluvné dojednania:

    

Zmluvné strany a predmet zmluvy

1.1.a)    Zmluvnými stranami kúpnej zmluvy sú prevádzkovateľ a víťazný užívateľ.

1.1.b)    Predmetom predaja je predmet predaja ohľadom ktorého podal návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy užívateľ v aukcii v ktorej sa užívateľ stal víťazným užívateľom.

1.1.c)    Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu predaja na víťazného užívateľa.


Kúpna cena a jej splatnosť

a)    Kúpnou cenou za predmet predaja je kúpna cena ponúknutá v predmetnej aukcii víťazným užívateľom.

b)  Kúpnu cenu je víťazný užívateľ povinný uhradiť v lehote splatnosti určenej prevádzkovateľom v zálohovej faktúre doručenej užívateľovi prevádzkovateľom spolu s oznámením o prijatí návrhu užívateľa prevádzkovateľom; splatnosť kúpnej ceny z tejto faktúry je sedem (7) dní; omeškanie víťazného užívateľa s úhradou kúpnej ceny o viac ako sedem (7) dní po lehote splatnosti sa považuje za porušenie povinnosti užívateľa z týchto VOP, pričom z tohto porušenia povinnosti vzniká prevádzkovateľovi právo na zmluvnú pokutu vyjadrenú ako percentuálna sadzba z kúpnej ceny, ktorá je závislá od výšky štartovacej kúpnej ceny, a ktorá je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1 týchto VOP. Zmluvná pokuta je  splatná najneskôr do 7 dní od vzniku nároku prevádzkovateľa na zmluvnú pokutu a zároveň vzniká prevádzkovateľovi právo odstúpiť od kúpnej zmluvy; právo prevádzkovateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody nie sú odstúpením prevádzkovateľa od kúpnej zmluvy dotknuté; odstúpenie je účinne jeho doručením na e-mailovú adresu víťazného užívateľa; v prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od počiatku a prevádzkovateľ je oprávnený ohľadom predmet predaja začať novú aukciu. Po uhradený celej kúpnej ceny zašle prevádzkovateľ víťaznému užívateľovi riadnu faktúru na kúpnu cenu.

c)    V prípade, ak je predmetom predaja motorové vozidlo a víťazný užívateľ je osobou, ktorá má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo mimo členských štátov Európskej únie alebo ide o osobu, ktorá má v úmysle uskutočniť vývoz motorového vozidla mimo územie Slovenskej republiky, je víťazný užívateľ povinný okrem kúpnej ceny uhradiť prevádzkovateľovi aj kauciu vo výške rovnajúcej sa DPH z kúpnej ceny za predmet predaja, ktorá mu bude vyúčtovaná súčasne s kúpnou cenou za predmet prevodu, a ktorá bude víťaznému užívateľovi vrátená najneskôr do 5 pracovných dní po tom, ako víťazný užívateľ predloží prevádzkovateľovi podpísané tlačivo „potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom“ a v prípade vývozu motorového vozidla mimo územia Európskej únie aj kópiu colného registračného dokladu. Omeškanie víťazného užívateľa s úhradou kaucie o viac ako sedem (7) dní po lehote splatnosti sa považuje za porušenie povinnosti užívateľa z týchto VOP, pričom z tohto porušenia povinnosti vzniká prevádzkovateľovi právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Víťazný užívateľ je povinný uskutočniť vývoz motorového vozidla mimo územia Slovenskej republiky najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia motorového vozidla, pričom v prípade, ak si víťazný užívateľ nesplní svoju povinnosť uskutočniť vývoz motorového vozidla v tejto lehote, vzniká prevádzkovateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa DPH z kúpnej ceny za predmet predaja, ktorú je prevádzkovateľ oprávnený započítať si s uhradenou kauciou, a ktorú prevádzkovateľ použije na úhradu DPH.


Odovzdanie a prevzatie predmetu predaja, náklady na prepravu a zodpovednosť pri preprave

a)    Víťazný užívateľ je povinný prevziať predmet predaja z miesta určeného prevádzkovateľom v prijatí návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zabezpečiť jeho prepravu od prevádzkovateľa najneskôr do 7 dní odo dňa uhradenia kúpnej ceny. V prípade, ak sa užívateľ dostane do omeškania s prevzatím predmetu predaja je povinný uhradiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03%  z kúpnej ceny za predmet predaja, a to za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 3,50  EUR za každý deň omeškania a najviac vo výške 15,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, ak sa užívateľ dostane do omeškania s prevzatím predmetu predaja prevádzkovateľ zabezpečí uskladnenie nevyzdvihnutých predmetov predaja na náklady víťazného užívateľa, a to po dobu najviac jedného mesiaca. Prevádzkovateľ má právo voči víťaznému užívateľovi na náhradu nákladov spojených s uskladnením predmetu predaja. Po lehote jedného mesiaca  a po márnej výzve na prevzatie predmetu predaja je prevádzkovateľ oprávnený a víťazný užívateľ výslovne splnomocňuje prevádzkovateľa na predaj predmetu predaja, pričom výťažok z tohto predaja po odpočítaní nákladov na uskladnenie bude vyplatený víťaznému užívateľovi na bankový účet uvedený víťazným užívateľom pri registrácii; za nesplnenie povinnosti prevziať predmet predaja sa považuje aj odmietnutie prevzatia predmetu predaja od prepravcu.

b)    Preprava predmetu predaja k víťaznému užívateľovi po uhradení kúpnej ceny bude, v prípade, že si užívateľ zvolil túto formu prevzatia predmetu predaja v aukcii, zabezpečovaná prepravcom na základe osobitného za týmto účelom uzatvoreného zmluvného vzťahu medzi víťazným užívateľom a treťou osobou. Náklady na prepravu a doručenie predmetu predaja víťaznému užívateľovi znáša v celom rozsahu víťazný užívateľ. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, poškodenie zásielky alebo nedodanie predmetu predaja víťaznému užívateľovi, ku ktorému došlo počas prepravy. Predávajúci sa zaväzuje na vyžiadanie víťazného užívateľa poskytnúť tretej osobe zabezpečujúcej prepravu predmetu prevodu k víťaznému užívateľovi súčinnosť potrebnú pri odovzdaní predmetu predaja na prepravu (nakládka).  Nakládka špeciálnych strojov a tovarov ktorá si vyžaduje zvýšené náklady bude spoplatnená na základe dohody medzi prevádzkovateľom a víťazným užívateľom, prípadne medzi treťou osobou zabezpečujúcou prepravu a víťazným užívateľom.

c)    Predávajúci sa zaväzuje odovzdať víťaznému užívateľovi, resp. odovzdať na prepravu víťaznému užívateľovi správny druh a množstvo predmetov predaja podľa užívateľovho víťazného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, adekvátne zabaliť predmety predaja, v prípade ak si to povaha predmetu predaja vyžaduje.

d)    Predmet predaja prevádzkovateľ prevádza víťaznému užívateľovi a víťazný užívateľ predmet predaja nadobúda v stave v akom stojí a leží, víťazný užívateľ si nevymieňuje žiadnu vlastnosť predmetu predaja a prevádzkovateľ nevyhlasuje o žiadnej  vlastnosti predmetu predaja, že túto vlastnosť predmet predaja má, pričom nadobúdateľ sa mal možnosť oboznámiť so stavom, funkčnosťou, opotrebením a vadami predmetu predaja prostredníctvom podrobných informácií a foto dokumentácie uverejnenej na aukčnom portáli, prípadne aj na osobnej obhliadke predmetu predaja, ak bola organizovaná, pričom so stavom predmetu predaja vyjadruje súhlas a predmet predaja preberá v tomto stave.


Prechod vlastníctva

a)    Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody ohľadom predmetu predaja prechádzajú na víťazného užívateľa, ako kupujúceho,  dňom odovzdania predmetu predaja víťaznému užívateľovi osobne alebo dňom, v ktorom bude predmet predaja odovzdaný tretej osobe – prepravcovi na prepravu.

b)    V prípade, ak je predmetom predaja motorové vozidlo vlastník predmetu predaja vykoná na svoje náklady odhlásenie držiteľa motorového vozidla v okrese, v ktorom bolo motorové vozidlo evidované. Víťazný užívateľ si je vedomý skutočnosti, že na vykonanie odhlásenia držiteľa motorového vozidla je potrebná jeho súčinnosť, ktorú sa vlastníkovi predmetu predaja zaväzuje poskytnúť a to udelením písomného splnomocnenia vlastníkovi predmetu predaja na vykonanie odhlásenia držiteľa motorového vozidla. Víťaznému užívateľovi bude predmetné plnomocenstvo  zaslané spolu s faktúrou na kúpnu cenu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prostredníctvom pošty zaslať víťaznému užívateľovi odhlásený technický preukaz od motorového vozidla najneskôr do 3 týždňov odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet predaja. Víťazný užívateľ si je vedomý, že je povinný na svoje náklady najneskôr do 30 dní odo dňa odhlásenia držiteľa motorového vozidla vykonať na príslušnom pracovisku Policajného zboru podľa svojho trvalého pobytu alebo sídla prihlásenie nového držiteľa motorového vozidla.

c)    V prípade, ak je predmetom predaja motorové vozidlo a víťazný užívateľ má v úmysle uskutočniť vývoz motorového vozidla mimo územie Slovenskej republiky je tak povinný urobiť najmenej do 30 dní odo dňa prevzatia motorového vozidla.


Doplnkové služby prevádzkovateľa pre víťazného užívateľa

a)     Prevádzkovateľ bude každého víťazného užívateľa informovať formou e-mailu aj o možnosti využitia spoplatnených doplnkových služieb poskytnutých prevádzkovateľom víťaznému užívateľovi súvisiacich s nadobudnutím predmetu predaja, a to konkrétne:

- zabezpečenie prepisu a registrácie motorového vozidla na víťazného užívateľa na príslušnom dopravnom inšpektoráte

- sprostredkovanie poistenia motorového vozidla

- sprostredkovanie financovania motorového vozidla

- zabezpečenie prepravy predmetu predaja

- oceňovanie motorových vozidiel a preverovanie pôvodu motorových vozidiel (zhodnotenie stavu motorového vozidla, kontrola originality, technické špecifikácie motorového vozidla).


3.4    Reklamačný poriadok – postup pri uplatnení zodpovednosti za vady predmetu predaja

3.4.1    Užívateľ je uzrozumený s tým, že predmety predaja môžu byť aj použitými vecami. Prevádzkovateľ nie je vlastníkom predmetov predaja. Prevádzkovateľ oboznámi užívateľa so všetkými vadami predmetu predaja, ktoré sú mu známe, t.j. s tými vadami, s ktorými ho oboznámil vlastník predmetu predaja.  

3.4.2    V prípade, ak je predmet predaja označený znakom „petap check“  bola prevádzkovateľom vykonaná osobná obhliadka predmetu predaja, a teda prevádzkovateľ  mal možnosť oboznámiť sa so stavom predmetu predaja, ako aj s jeho zjavnými vadami, o ktorých mohol podrobnejšie informovať užívateľa.

3.4.3    V prípade, ak je predmetom predaja použitá vec, prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli jej používaním alebo opotrebením. V prípade, ak je predmet predaja označený ako „pojazdné - nie“ prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nedeklaruje, že je predmet predaja schopný prevádzky na pozemných komunikáciách a na predmet predaja sa nevzťahuje žiadna zodpovednosť za vady predmetu predaja.

3.4.4    V prípade, ak nie je na predmety predaja poskytnutá záruka priamo ich výrobcami prevádzkovateľ neposkytuje na predmety predaja žiadnu záruku.

3.4.5    Vady zistené pri prevzatí predmetov predaja, t.j pri prevzatí pri osobnom odbere užívateľom alebo pri prevzatí od prepravcu, s ktorými nebol užívateľ oboznámený ešte pred začatím aukcie, je užívateľ oprávnený reklamovať bez zbytočného odkladu po prevzatí predmetu predaja, a to u prevádzkovateľa zaslaním riadne vyplneného reklamačného formuláru, ktorý je zverejnený na stránke aukčného portálu elektronicky na e-mail: [email protected] alebo písomne na adresu sídla spoločnosti. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť vybavenie reklamácie v prípade, ak reklamačný formulár nebude riadne a úplne vyplnený s tým, že poučí užívateľa o nedostatkoch vyplnenia formuláru.

3.4.6    V prípade prepravy zabezpečovanej prepravcom je víťazný užívateľ povinný, najmä ohľadom poškodenia obalu predmetu predaja pri preprave, riadiť sa zmluvnými dojednaniami, obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom prepravcu.

3.4.7    O reklamácii rozhodne prevádzkovateľ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie, pričom v tejto lehote zároveň oznámi spôsob vybavenia reklamácie užívateľovi e-mailom, a to buď oznámením o tom, že reklamácia je oprávnená alebo o tom, že reklamáciu zamieta spolu s odôvodnením zamietnutia reklamácie. Prevádzkovateľ znáša náklady na uplatnenie reklamácie užívateľom, ktorým je podnikateľ  výlučne v prípade oprávnenej reklamácie.

3.4.8    V prípade oprávnenej reklamácie, prevádzkovateľ vybaví reklamáciu spôsobom určeným užívateľom v reklamačnom formulári, t.j. jedným z týchto spôsobov:

-    poskytnutím zľavy z kúpnej ceny

-    zabezpečením odstránenia vady

-    vrátením kúpnej ceny na bankový účet užívateľa.


4    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1    Tieto VOP sú účinné odo dňa 01.12.2020

4.2    Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a / alebo dopĺňať tieto VOP aj bez súhlasu či upozornenia užívateľov, pričom zmeny sú účinné uverejnením aktualizovaného znenia VOP na webovom sídle aukčného portálu.

4.3    Právne vzťahy založené v čase účinnosť skoršieho znenia VOP sa spravujú týmto skorším znením, ak z novšieho znenia nevyplýva niečo iné.

V Žiline dňa  01.12.2020

Dátum poslednej zmeny 13.05.2022


Reklamačný formulár:

reklamacny-formular-petap.pdf


Príloha k VOP:


VOP - príloha č.1.pdf


Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies", aby sme vám zabezpečili najpohodlnejšie prehliadanie. Ak budete pokračovať v používaní tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo nižšie "Prijať", dávate súhlas k týmto nastaveniam cookies.